Seuran säännöt

Sukellusseura Nousu Ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Nousu ry. Sen kotipaikka on Espoo.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukellus- harrastusta ja lisätä kiinnostusta vedenalaista toimintaa kohtaan jäsentensä keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia, opintomatkoja ja sukellustoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää illanviettoja, huvitilaisuuksia, talkoita ja muuta vastaavaa toimintaa sekä ottaa vastaan lahjoituksia.

3. Yhdistyksen varsinaiset ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus.

Yhdistyksen kannatusjäsen voi olla yhdistyksen toimin­taa tukeva yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö.

Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen kokouksen kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä henkilö, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheen­johtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän yhdistyksen jäsenrekisteriin ilmoittamaansa osoit­teeseen lähetetyistä kirjallisista kehotuksista huolimatta ei kolmen kuukauden kuluessa ole suorittanut jäsenmaksujaan tai -velvoitteitaan.

4. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään viisi muuta varsinaista sekä vähin­tään kolme ja enintään viisi varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun joku hallituksen jäse­nistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai va­rapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Asiat rat­kaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai henkilöt, joilla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

Vajaavaltainen ei voi toimia yhdistyksen nimenkirjoittajana.

6. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosi­kertomus ön annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

7. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokous­kutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, lähettämällä kutsu kirjallisena tai elektronisesti kullekin jäsenelle, hänen yhdistyksen jäsenrekisteriin ilmoittamallaan osoitteella.

8. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen maaliskuun ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenenes- osa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mie­lipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen maaliskuun loppuun mennessä pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 • avataan kokous
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten­laskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkas­ta j ien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vas­tuuvapauden myöntämisestä

Marraskuun loppuun mennessä pidettävässä syyskokouk­sessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 • avataan kokous
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten­laskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun määrä
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi va­ramiestä
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia ehditään sisällyttää ko­kouskutsuun.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Nämä säännöt näin muutettuna on hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 12.3.1992.