Laitesukelluksen peruskurssi 2022

 

FOR AN ENGLISH TRANSLATION, PLEASE SCROLL DOWN

Laitesukelluksen peruskurssi antaa sen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle valmiudet tehdä suoranoususukelluksia enintään 15-20 metrin syvyydessä edellyttäen, että sukellusolosuhteet ovat vastaavat tai paremmat kuin missä kurssi on järjestetty.

Kurssin läpäisseelle sukeltajalle myönnetään kansainvälinen CMAS One Star Diver-sukeltajakortti. Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen peruskurssi täyttää kansainvälisesti CMAS One Star Diver-, CMAS One Star Diver Training Programme ja ISO 24801-2 “Autonomous Diver”-standardien vaatimukset.

Kurssivaatimukset

 • Oppilaan on oltava ennen kurssin alkamista täyttänyt vähintään 14 vuotta. Yläikärajaa ei ole.
 • Osallistujan on tehtävä terveysselvitys joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan lääkärintodistuksella. 
 • Uimataito (kellunta tai veden poljenta ilman apuvälineitä vähintään 5 min sekä uinti vähintään 200 m ilman apuvälineitä tai 300 m perusvälineillä).
 • Alle 18-vuotiaasta oppilaasta tarvitaan huoltajan kirjallinen suostumus sukelluskoulutukseen osallistumiseen.
 • Sukeltajaliiton ja Nousu ry:n jäsenyys (molemmat sisältyvät peruskurssin hintaan).

Kurssin hinta ja sisältö:

Kurssin hinta (vuonna 2022) on 450 €, jonka voi maksaa kolmessa erässä.

Hinta sisältää seuraavaa:

 • Sukeltajaliiton oppimismateriaalin
 • Teoriaopetuksen verkko-oppimisympäristössä ja teoriakokeeen.
 • Reilusti allasaikaa Nousun hallivuoroilla. Vähintään viisi tuntia, mutta käytännössä paljon enemmän. Allasvuoro on tiistai-iltaisin klo 20:30 alkaen Leppävaaran uimahallilla.
 • Neljä avovesisukellusta.
 • Nousun oppilaita ja kouluttajia koskevan vastuuvakuutuksen.
 • Kansainvälisen CMAS One Star Diver-sukeltajakortin kurssin läpäisseille.
 • Sukelluslaitteet ja niihin tarvittavan paineilman kurssin aikana. Märkäpuku tai kuivapuku pitää hankkia itse.
 • Nousu ry:n liittymismaksun ja jäsenmaksun (60 € + 70 €) sekä Sukeltajaliiton jäsenmaksun kuluvalle vuodelle.
 • Sukeltaja-lehden vuositilauksen (30 €).
 • Ilmaiset hallivuorot.
 • Mahdollisuuden vuokrata laitepaketti puoleen hintaan kurssin jälkeen syksyyn asti. HUOM! Laitepaketteja riittää vuokrattavaksi 8:lle ensimmäiselle.
 • + Kaikki muut jäsenistön edut.

Mikäli oppilas on käynyt ja maksanut Nousun laitesukelluskokeilun, sen hinta vähennetään saman vuoden peruskurssin maksusta. Otathan tässä tapauksessa yhteyttä kurssin vastuukouluttajaan.

Kurssille ilmoittautuminen

Kurssille on rajattu määrä paikkoja ja ne varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautua voi Sukeltajaliiton kurssikalenterin kautta.

Course details – Diver Association (sukeltaja.fi)

Kurssimaksun lisäksi sinun tulee varautua seuraaviin kuluihin:

 • Perusvälineiden hankinta: maski, snorkkeli ja räpylät n. 75-150 € (Mahdollista lainata seuralta ilmaiseksi hallivuoroille).
 • Märkä- tai kuivapuvun vuokra avovesisukelluksia varten sisältäen huppu, tossut ja hanskat  n. 80 € (Voi toki ostaakin).
 • Matkakustannuksia uimahallille, ilmatäytöille ja avovesiharjoituksiin.
 • Ruokailua avovesiharjoitusten aikana.
 • Mahdollisia ylimääräisiä harjoituskertoja kurssin läpäisemiseksi. Ylimääräinen opetuskerta on 40 € ja siitä sovitaan kouluttajan kanssa mahdollisimman hyvissä ajoin.
 • Lääkärintodistusta mikäli terveysselvityslomake sen vaatii.
 • Sukeltajan tapaturmavakuutus suositellaan otettavaksi ennen avovesiharjoituksia.

Kurssilla tarvittavat varusteet

 • Perusvälineet: maski, snorkkeli, räpylät. Suosittelemme avokantaräpylöiden ja kenkien hankkimista, sillä umpikantaräpylöillä ei pärjää Suomen avovesissä. Jos hankitte avokantaräpylät, pärjäätte yksillä räpylöillä koko kurssin ajan.
 • Sukelluspuku, sukelluspuvun hansikkaat ja kengät viimeistään viimeisellä allasharjoituskerralla. Suomen olosuhteissa avovesiin suositellaan kaksiosaista 7 mm paksuista märkäpukua tai kuivapukua.
 • Terveysselvityslomake täytettynä jo ensimmäisellä tunnilla ja mahdollinen lääkärintodistus viimeistään ennen avovesisukelluksia.

Mikäli oppilas käyttää avovesiharjoituksissa kuivapukua, tulee hänen käydä kuivapukukurssin allasharjoitukset ennen peruskurssin avovesiharjoituksia. Kuivapukukurssi ei sisälly peruskurssin hintaan, mutta se on mahdollista suorittaa 80 euron erikoishintaan peruskurssin yhteydessä.

Kurssin läpäisyvaatimukset

 • Teoriaopetukseen osallistuminen
 • Hyväksytysti läpäisty teoriakoe
 • Hyväksytysti läpäistyt allasharjoitukset
 • Hyväksytysti läpäistyt avovesiharjoitukset
 • Kurssin järjestäjää kohtaan olevien taloudellisten velvoitteiden täyttäminen
 • Kurssin loppuun suorittaminen 12 kuukauden sisällä sen aloittamisesta

Seuraavan peruskurssi alkaa 03/2022.

Lisätietoja saa vastuukouluttajalta (JenniferTersteegen@wersigdruck.de). 

Same in English

BASIC SCUBA DIVING COURSE

The basic SCUBA diving course teaches the basic knowledge and skills that a scuba diver needs to dive in a guided manner, for example, in the camps of a diving club, boat departures and excursions organised by diving centers. The main focus of the course is on learning basic practical skills and diving safety.

The basic course includes theory, five to six pool exercises and four open water dives. The practical exercises of the course will take place at Leppävaara swimming pool (Veräjäpellonkatu 15) on Tuesday evenings starting at 20:30 and in open water. The various practical exercises in the pool sessions aim at safe open water dives that take place over one weekend.

The basic course of SCUBA diving gives the person who has successfully completed it the ability to perform non-decompression dives at depths not exceeding 15-20 m, provided that the diving conditions are equivalent or better than where the course is organised.

A diver who has passed the course will be awarded an international CMAS One Star Diver card. The basic course in scuba diving according to the Finnish Diving Association’s training program meets the requirements of the CMAS One Star Diver, CMAS One Star Diver Training Program and ISO 24801-2 “Autonomous Diver” standards internationally.

Course requirements

 • Before starting the course, the student must have reached the age of 14 or more. There’s no upper age limit.
 • The participant shall carry out a health examination either on a health report form or on a diver’s medical certificate.
 • Swimming skills (flotation or water pedalling without aids for at least 5 min and swimming at least 200 m without assistive devices or 300 m with basic equipment).
 • A student under the age of 18 requires the written consent of a guardian to participate in diving training.
 • Membership of the Finnish Diving Association and Nousu ry (both are included in the price of the basic course).

Course price and content:

The price of the course (in 2022) is 450 € and can be paid in three parts.

The price includes the following:

 • Diving Association’s learning material
 • Theory teaching in an online learning environment and a theory test.
 • Plenty of pool time on Nousus pool shifts. At least five hours, but practically much more. The pool shift is on Tuesday evenings from 20:30-23:00 at Leppävaara swimming pool.
 • Four open water dives.
 • Liability insurance for students and trainers of the rise.

 • International CMAS One Star Diver Card for course passers.
 • Diving equipment and the required compressed air during the course. You have to get a wetsuit or dry suit yourself.
 • The membership fee (60 € + 70 €) of the Association of Divers and the membership fee of the Finnish Diving Association for the current year.
 • Divermagazine’s annual subscription (€30).
 • Free pool shifts.
 • Possibility to rent a package of equipment for half price after the course until autumn. Note! There are enough packages to rent for the first 8.
 • + All other benefits of the membership.

If the student has visited and paid for Nousus Intro dive in the autumn before, its price will be deducted from the fee for the basic course of the same year. In this case, please contact the course’s responsible trainer.

Enrollment in a course

There are a limited number of places for the course and they are reserved in order of registration. You can register through the Diving Association’s course calendar:
Course details – Diver Association (sukeltaja.fi)

In addition to the course fee, you must be prepared for the following costs:

 • Purchase of basic equipment: mask, snorkel and flippers for about 75-150 € (It is possible to borrow from the club free of charge for pool shifts).
 • Rent of a wet or dry suit for open water diving including hood, slippers and gloves for about 80 € (You can buy it).
 • Travel costs for swimming pools, air fillings and open water exercises.
 • Dining during open water exercises.
 • Possible extra training sessions to pass the course. The extra instruction is €40 and will be agreed with the trainer as early as possible.
 • Medical certificate if required by the health report form.
 • It is recommended that the diver’s accident insurance be taken before open water exercises.

Equipment required for the course

 • Basic equipment: mask, snorkel, flippers. We recommend that you get open-heal fins and shoes, as closed heal fins cannot cope in Finland’s open waters. If you get open-heal fins, you’ll be fine with one flipper throughout the course.
 • Diving suit, diving suit gloves and shoes no later than the last pool exercise. In Finnish conditions, a two-piece 7 mm thick wetsuit or dry suit is recommended for open waters.
 • Health report form completed already in the first hour and any medical certificate at the latest before open water dives.

If the student wears a dry suit for open water exercises, they must take the dry suit course pool exercises before the basic course open water exercises. The dry suit course is not included in the price of the basic course, but it can be completed at a special price of EUR 80 in connection with the basic course.

Course pass requirements

 • Participation in
  theory education
 • Passed theory test
 • Approved pool exercises
 • Approved open water exercises
 • Fulfilment of financial obligations towards the course organiser
 • Complete a course within 12 months of starting it

The next basic course will start in March 2022.

Further information can be obtained from the course director (JenniferTersteegen@wersigdruck.de).

Vastaa